Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Scholenfusie

De informatie op deze pagina biedt u een overzicht van de verschillende stappen in het proces van een scholenfusie. Wilt u meer informatie of wilt u weten op welke manier Fusieregisseur-po u van dienst kan zijn neem dan vrijblijvend contact op via de contactpagina. 


Stappen in het proces  

A.     Oriëntatie

B.     Onderzoek

C.     Uitvoering

 

A.        Oriëntatie

Voordat Fusieregisseur PO wordt benaderd hebben bestuur en directies van de betrokken scholen meestal reeds oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. Daarna wordt Fusieregisseur PO gevraagd om de verkenningen te concretiseren.

In veel gevallen hebben de scholen zich al een beeld gevormd over het gezamenlijk te ontwikkelen onderwijsconcept. 

Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de ideeën van de professionals enerzijds en de wensen en verlangens van de ouders, de omgeving en de maatschappij anderzijds.  Vanzelfsprekend dient de haalbaarheid niet uit het oog te worden verloren.

Indien de hierboven genoemde verkenningen aangeven dat er voldoende draagvlak is voor nader onderzoek, wordt een intentieverklaring  tot fuseren tussen de beide scholen opgesteld waarbij de medezeggenschapsraden adviesbevoegdheid hebben. In deze verklaring wordt in elk geval aangegeven:

  • Het doel van de fusie
  • De beweegredenen / kansen
  • Het tijdpad

Met het overleggen en toelichten van de intentieverklaring wordt door het bestuur de volgende fase aangekondigd: het onderzoek naar de mogelijkheden en de gevolgen.  

 

B.        Onderzoek

Het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van de voorgenomen fusie wordt vastgelegd in de zogenaamde Fusie-effectrapportage. Dit is een wettelijk vastgesteld document. Op basis van deze rapportage neemt het bestuur een voorgenomen besluit tot fusie. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben instemmingsbevoegdheid op dit voorgenomen besluit. M.a.w. als een van de medezeggenschapsraden niet instemt, kan de fusie geen doorgang vinden. 

Inhoud van de rapportage:  

§  Motieven voor de fusie
§  Mogelijke alternatieven
§  Tijdsbestek
§  Te bereiken doelen
§  Gevolgen van de fusie:
o   Voor leerlingen
o   Voor ouders
o   Voor personeel
o   Voor de inhoud van het onderwijs
o   Voor de organisatie
o   Voor de huisvesting
o   Financiële gevolgen
§  Communicatie en verantwoording
§  Draagvlak
§  Evaluatie
§  Besluitvorming 

Onderzoeksmethode:

Documentonderzoek

Aan de scholen wordt gevraagd documenten beschikbaar te stellen om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de organisatie. In elk geval zullen de schoolgidsen en schoolplannen worden geraadpleegd.

Raadplegen instanties

Voor het verkrijgen van getalsmatige gegevens als prognoses leerlingenaantal, personele formatie, financiën, huisvestingsgegevens, etc., zullen gegevens worden opgevraagd bij bijvoorbeeld de gemeente, het administratiekantoor, het bestuurscentrum en mogelijke andere instanties.

Interviews

Er worden interviews gehouden met verschillende geledingen van de scholen. In eerste instantie zullen de interviews groepsgewijs per school worden afgenomen, bijvoorbeeld met de MR, de ouderraad, het schoolteam, de directie.  Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen individuele gesprekken plaatsvinden.

 

C.         Uitvoering

Voor de uitvoering van het fusieproces wordt door ons een projectplan opgesteld.

Het projectplan is nodig om zicht te houden op het proces en om de juiste stappen te kunnen zetten.

Het hart van het projectplan is het Plan van Aanpak. Hierin wordt o.a. beschreven hoe de projectorganisatie wordt ingericht, welke activiteiten er worden ondernomen en hoe de communicatie (intern en extern) plaatsvindt.

Voorbeeld Projectplan
Voorbeeld Projectplan.pdf (2.95MB)
Voorbeeld Projectplan
Voorbeeld Projectplan.pdf (2.95MB)

 

 Relevante documenten

Wijziging WPO i.v.m. fusie
Wijziging WPO ivm fusie.pdf (186.85KB)
Wijziging WPO i.v.m. fusie
Wijziging WPO ivm fusie.pdf (186.85KB)

 

Fusie en samenwerking: de rol van de MR
Fusie en samenwerking - de rol van de MR.pdf (79.61KB)
Fusie en samenwerking: de rol van de MR
Fusie en samenwerking - de rol van de MR.pdf (79.61KB)