Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Besturenfusie   

 

Afhankelijk van uw vragen en wensen kan Fusieregisseur-po u van dienst zijn bij verschillende aspecten en stadia van een voorgenomen samenwerking tussen besturen, met als ultieme optie een bestuurlijke fusie.

 

Gesprekspartner en adviseur

Zelfs voor bestuurders is het veelal lastig om de gevolgen van een bestuurlijke schaalvergroting te overzien. Een deskundig advies van een critical friend vergemakkelijkt het proces en helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen. Wij hebben ervaring in het adviseren van alle betrokken partijen of treden op als adviseur van een van de partijen. 

 

Uitvoeren wenselijkheidsonderzoek

Een wenselijkheidsonderzoek moet antwoord geven op de vraag of (en in welke vorm) onderlinge bestuurlijke schaalvergroting de risico's verkleint van de te verwachten regionale krimp in leerlingenaantallen.  

 

Uitvoeren of begeleiden haalbaarheidsonderzoek 

Bij het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek ligt het accent op het vastleggen van de huidige werkelijkheid bij de huidige besturen, het bepalen van mogelijke risico's bij  bestuurlijke integratie, het doen van aanbevelingen bij samengaan en een finaal oordeel met betrekking tot de feitelijke haalbaarheid. 

 

Opstellen Fusie Effect Rapportage  

Het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen besturenfusie wordt vastgelegd in de zogenaamde Fusie-effectrapportage. Dit is een wettelijk vastgesteld document. Op basis van deze rapportage neemt de betrokken bestuur een voorgenomen besluit tot fusie. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en) hebben instemmingsbevoegdheid op dit voorgenomen besluit. M.a.w. als een van de GMR-en niet instemt, kan de fusie geen doorgang vinden. 

 

Procesbegeleiding fusietraject

Indien op basis van de Fusie-effectrapportage besloten wordt tot fusie, is er nog een lange weg te gaan. Fusieregisseur-po kan het proces op adequate wijze begeleiden. Hiertoe worden een Projectplan en een Plan van Aanpak opgesteld. Er wordt een projectorganisatie opgezet, een communicatieplan gemaakt en de besluitvorming wordt in heldere procedures beschreven. Desalniettemin, ook een fusieproces is mensenwerk. De kracht van het succes wordt gevormd door een gezamenlijke ambitie en de bereidheid tot samenwerken.  

Ons motto: "Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst!"

Neem vrijblijvend contact op voor informatie op maat.